REGULAMIN KONKURSU z Remigiuszem Mrozem

REGULAMIN KONKURSU

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE I ZDOBĄDŹ KSIĄŻKĘ REMIGIUSZA MROZA „AFEKT”!
REGULAMIN KONKURSU


§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie (zwanym dalej „Konkursem”).

 

2. Organizatorem Konkursu jest firma SIKORA-.AC.-Sp. z o.o., ul. Pszczyńska 103, 43-190 Mikołów, NIP 635-175-03-62.

 

3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie trzyosobowe Jury (Komisja Konkursowa)  wyznaczone przez Organizatora. Jury decydować będzie również̇ o ostatecznym wyniku rywalizacji konkursowej i przyznaniu nagród w oparciu o zasady wskazane w niniejszym Regulaminie.

 

4. Konkurs prowadzony będzie w okresie od dnia 02.04.2021 r. do dnia 23.04.2021 r. do godz. 23:59.

 

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 27.04.2021 r.

 

6. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.

 

7. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.

 

 

§2 ZASADY KONKURSU

 

1. Konkurs skierowany jest do osób od 18 roku życia, zwanych dalej Uczestnikami.

 

2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.

 

3. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, będącego administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) i ich udostępnienie Koordynatorowi w celu obsługi technicznej Konkursu.

 

4. Organizator informuje, iż dane osobowe, uzyskane w trakcie trwania Konkursu, będą przetwarzane wyłącznie w związku z przeprowadzeniem Konkursu, a ich podanie jest niezbędne do udziału w Konkursie.

 

5. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

 

 

 

§3 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE; ZADANIE KONKURSOWE

 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wykonanie zadania konkursowego, które polega na zamieszczeniu pod postem konkursowym zdjęcia z ulubioną książką Remigiusza Mroza, które jest odpowiedzią na zadanie konkursowe.
UWAGA! Zadanie konkursowe: Wykonanie zdjęcia z ulubioną książką Remigiusza Mroza.

 

2. Uczestnik, w przypadku osób powyżej 18 roku życia, musi posiadać aktywne konto w serwisie Facebook, zarejestrowane na swoje prawdziwe imię i nazwisko. Przystępując do konkursu jednocześnie potwierdza się powyższy zapis oraz akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

 

3. Zwycięzcami zostanie 10 osób, które zostaną wylosowane spośród osób, które wezmą udział w konkursie.

 

4. Konkurs prowadzony jest pod adresem: www.facebook.com/bmwsikoramikolow

 

§ 4 PRAWA AUTORSKIE I PRAWA DO WYKORZYSTANIA WIZERUNKU

 

1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do zdjęć/skanów ze Zgłoszeń, z dniem wydania nagrody zostają przeniesione na Organizatora przez Uczestnika, bez odrębnego wynagrodzenia, w zakresie nieograniczonego w czasie wykorzystywania na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu; publicznego wykonywania, wystawiania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet), modyfikowania jak i dokonywania opracowania utworu.

 

2. Wysłanie Zgłoszenia do udziału w Konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na założenia § 4 ust.1.

 

 

§ 5 NAGRODY

 

1.Nagrodą w konkursie jest najnowsza książka Remigiusza Mroza „Afekt”

 

2. Uczestnikowi konkursu, zwanego dalej Laurem, nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

 

3. Zwycięzca może zrzec się nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

4. W przypadku zrzeczenia się przez Laureata nagrody, nagrodę zdobędzie Uczestnik, który zdobył najwięcej głosów w drugiej kolejności.

 

§ 6 DANE OSOBOWE

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników, powyżej 18 roku życia posiadających konto na portalu Facebook.com, jest SIKORA-.AC.-Sp. z o.o., ul. Pszczyńska 103, 43-190 Mikołów, NIP 635-175-03-62.

Dane osobowe Uczestników, powyżej 18 roku życia posiadających konto na portalu Facebook.com będą przetwarzane w celu i w zakresie związanym z Konkursem, w tym w celu wyłonienia laureatów, wydania Nagrody ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a także na potrzeby podatkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika, powyżej 18 roku życia posiadających konto na portalu Facebook.com - art. 6 ust. 1 pkt a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO. Uczestnik ma prawo do wycofania zgody (poprzez przesłania wiadomości na adres wskazany pkt 32 poniżej, przy czym spowoduje to niemożność dalszego uczestnictwa w Konkursie. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi w celu wykonania obowiązków, o których mowa w niniejszym Regulaminie.


3. Administratorem danych osobowych jest Organizator - w przypadku danych przetwarzanych w na potrzeby postępowania reklamacyjnego. Podstawą do przetwarzania danych jest w tym przypadku uzasadniony interes Organizatora (ochrona przed roszczeniami) - art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.


4. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu.


5. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do:
a) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych (prawo dostępu do danych osobowych),
b) żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych - przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
d) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora (o ile zostaną spełnione wymogi prawne takiego żądania)
e) przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
f) złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.


6. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej, należy zwrócić się z wnioskiem do Organizatora:

 

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

-        listownie na adres: SIKORA-.AC.-Sp. z o.o., ul. Pszczyńska 103, 43-190 Mikołów

-        osobiście od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00, sobota od 8:00 do14:00

-        e-mail: iod@bmw-sikora.pl

Aktualności.